Eksempler på henvendelser

Det kan være vanskeligt at vide, hvornår og i hvilke situationer, man som virksomhed skal gøre brug af ekstern hjælp ifm. udvikling af organisation, ledelse eller samarbejde. Nedenfor giver vi eksempler på typer af henvendelser, vi får.

Ledelsesudvikling
En stor international virksomhed ønsker en intern lederuddannelse og vores opgave bliver at udvikle, beskrive, samt gennemføre den i praksis.
Et stort hospital ønsker at forankre medarbejderudviklingssamtaler i organisationen og beder os udvikle og gennemføre et målrettet kursus for deres ledere i at gennemføre konstruktive medarbejderudviklingssamtaler.

En ledergruppe har problemer med samarbejdet internt i gruppen og vi bliver kontaktet med henblik på at styrke gruppen: at gruppen lærer hinandens forestillinger, forventninger og krav at kende. Det hele med henblik på at få dem til at arbejde sammen og i samme retning med fælles mål.


Organisationsudvikling

En amtslig institution skal sammenlægge flere selvstændige enheder til een samlet, foranlediget af en politisk beslutning. De beder os om at medvirke som konsulenter i ændringsforløbet: f.eks. i forhold til at omsætte nye mål til handlingsplaner; at gennemføre et startseminar for de ansatte; samt at lave en løbende procesopfølgning i forankringsfasen.

En mellemstor offentlig virksomhed skal gennemføre en større strategiproces, og vi kontaktes med henblik på at hjælpe dem igennem processen i samarbejde med et rådgivningsfirma med speciale indenfor strategiudvikling.

En privat organisation står overfor en stor udvidelse af medarbejderstaben. De ønsker at gennemføre en proces, hvor de får indkredset nogle bærende værdier både eksternt ift. kundegruppen, og internt ift. virksomhedskulturen. Vi tilkaldes med henblik på at føre dem igennem en afklaringsproces.
En virksomhed har planlagt at ville markedsføre sig på nogle bestemte holdninger. Vi kontaktes med henblik på at hjælpe virksomheden med at forankre disse holdninger internt hos ledere og medarbejdere.

Teams
Vi kontaktes af ledelsen i en mindre, privat virksomhed, som er forvirret over, hvad der foregår i forlængelse af en mindre organisationsændring. De oplever at have gjort alt hvad de kunne for at efterkomme medarbejdernes ønsker; men stemningen er fortsat ikke særlig god. Vi etablerer en proces, hvor ledelsen i en direkte dialog med medarbejdere drøfter oplevelser af problemet, samt konstruktive løsninger.

En afdeling i en offentlig virksomhed har store interne samarbejdsproblemer. Vi bliver tilkaldt med henblik på at hjælpe afdelingen med at afdække baggrunde for problemerne, håndtere konflikterne forbundet hermed, samt at genopstille nye mål for samarbejdet.

Individuelle forløb
En leder henvender sig pga. aktuelle problemer med at håndtere en medarbejder. Lederen er meget usikker på, hvordan han skal gribe det an, og har brug for en ekstern sparringspartner, da han oplever, at alle i virksomheden er enten meget “for” eller “imod” pågældende medarbejder – selv blandt øvrige ledere. Vi etablerer et coachingforløb á 6 samtaler, der giver lederen ny inspiration til at håndtere denne og lignende situationer nu og fremover.

Terapi / Personlig udvikling
En person henvender sig med personlige problemer. Det bliver til et terapeutisk samtaleforløb med fokus på personens tanker og følelser i forhold til de private og familiemæssige relationer.

Foredrag
Et amt gennemfører en konference for sundhedsfagligt personale om bl.a. patientkommunikation i sundhedsvæsenet. Vi inviteres til at komme og holde et oplæg til inspiration om udfordringer i patientkommunikation.